Filing Talla

Filing Talla Ga Mai Bukata Sai Ya Tuntube Mu

Wasiyyar Amirul Muminin (a.s) Ta Karshe Ga Yayan Sa


Wannan shi ne wasiyyarsa ta karshe ga 'ya'yansa (Hasan da Husain) da kuma sauran iyalansa da kuma al'umman musulmi.

Ina muku wasicci da tsoron Allah da kuma shawartarku da kada ku rusuna ga (jin dadin) duniya ko da kuwa tana binku, sannan kuma kada ku yi bakin ciki akan wani abu na duniya da aka hana ku. Ku fadi gaskiya da kuma yin aiki don lada. Sannan ku kasance masu tsanani ga azzalumai, kana masu taimakon wanda aka zalunta.

Ina muku wasicci, da kuma dukkan 'ya'yayena da iyalaina da dukkan wanda rubutuna ya isa gare shi, da tsoron Allah da tsara al'amurranku da kuma kyautata alaka tsakaninku, don kuwa na ji kakanku (Manzon Allah (s.a.w.a.) yana cewa: "Kyautata tsakani ya fi salla da azumi".

Ina hada ku da Allah cikin al'amarin marayu, kada ku bari su shiga cikin wahala, sannan kada a cutar da su a gabanku.

Ina hada ku da Allah cikin al'amarin makwabtanku, don kuwa sun kasance wasiyyar Annabinku. Ya kasance yana yawan magana akansu har sai da muka tsammanci zai ba su wani sashi na gado.

Ina hada ku da Allah cikin lamarin Al-Kur'ani, kada ku bari waninku ya wuce gabanku wajen aiki da shi.

Ina hada ku da Allah cikin lamarin salla, don kuwa ita ce jigon addininku.

Ina hada ku Allah dangane da Dakin Ubangijinku (Ka'aba), kada ku kaurace masa matukar dai kuna raye, don kuwa idan kuka bar shi ba za ku tsira ba.

Ina hada ku da Allah kan jihadi saboda Allah da dukiyoyinku, kawukanku da harsunanku.

(Ina) gargadinku da kiyaye zumunci da biyan bukatun al'umma, sannan kuma ku nisanci nesantar juna da kuma yanke zumunci. Kada ku bar umurni da ayyukan alheri da kuma hani da munana, don sai mafiya sharrin cikinku su doru a kanku, kuma ku yi addu'a a ki karba.
Daga nan sai ya ce:
Ya ku 'ya'yan Abdul Mutallib, ba na kaunar in ganku kuna zubar da jinin musulmim kuna masu cewa: "an kashe Amirul Muminina". Ku kula kada ku kashe wani saboda ni in ba wanda ya kashe ni ba.

Ku hakura idan har na cika daga wannan sara da ya yi min, to ku sare shi kamar yadda ya sare ni, amma kada ku lalata jikinsa (gabobinsa), don na ji Manzon Allah (s.a.w.a.) yana cewa: Ku guji lalata jiki koda kuwa jikin mahaukacin kare ne.

Amincin Allah Ya tabbata a gare ka Ya Amirul Muminina, Ranar da aka haife ka, da ranar da ka yi shahada da kuma ranar da za a tashe ka kana rayayye. Kaiconmu da mun kasance tare da kai (a wancan ranan)da mun amfana amfanuwa.


Post a Comment

0 Comments

Close Menu